Jak napisać wniosek o ściągnięcie zaległych alimentów?

Orzeczenie rozwodu wcale nie musi oznaczać końca kłopotów, zwłaszcza, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne potomstwo, a jedno z nich uporczywie uchyla się od łożenia na rzecz dziecka lub dzieci. Wówczas optymalnym rozwiązaniem wydaje się skierowanie wniosku do właściwego komornika, który w drodze egzekucji ściągnie zaległe, należne dziecku świadczenia. Napisanie takiego wniosku wcale nie jest trudne, należy jednak pamiętać o kilku kwestiach:
1
Należy dokładnie wskazać we wniosku strony, czyli wpisać dane osobowe i dane adresowe wierzyciela (w tym przypadku będzie to dziecko lub dzieci), przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka lub dzieci), a także dłużnika.
2
Określić należy kwotę, jaką ma komornik od dłużnika wyegzekwować, przy czym najlepiej zaznaczyć też, za jaki okres czasowy kwota ta ma być dochodzona.
Reklama
3
Wskazać na postawie, jakiego dokumentu komornik ma działać. Dołączyć należy również odpis wyroku lub postanowienia opatrzonego klauzulą wykonalności (tę uzyskuje się z sądu, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek).
4
Podać ewentualny majątek dłużnika, do którego komornik może skierować egzekucję, zatem miejsce pracy, rachunki bankowe czy też wierzytelności, które przysługują mu od osób trzecich.
5
Wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wyegzekwowane kwoty, a także złożyć czytelny podpis pod wnioskiem.
6
Wniosek taki można złożyć zarówno osobiście w odpowiedniej kancelarii komorniczej lub wysłać listownie.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz