Jak wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika często bywa nazywane zwolnieniem dyscyplinarnym. O ile jest to potoczne określenie, o tyle dość wiernie oddaje istotę takiego wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca ma prawo do dokonania takiego kroku tylko w określonych sytuacjach, najczęściej w przypadku poważnego naruszenia przez pracownika jego obowiązków. Kiedy można zwolnić pracownika z jego winy?
1
Decydując się na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, pracodawca powinien być pewny, że istnieją ku temu podstawy. Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę może bowiem przysporzyć mu naprawdę wiele kłopotów. Taki krok zatem zawsze warto skonsultować z pracującymi w firmie prawnikami lub też inspektorem pracy.
2
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika tylko w sytuacjach określonych w Kodeksie Pracy. Po pierwsze, jest to sytuacja, kiedy pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Do takich obowiązków zalicza się przede wszystkim przestrzeganie przepisów bhp, przestrzeganie regulaminu pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz punktualne przychodzenie do zakładu pracy oraz opuszczanie go.
Po drugie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika jeżeli ten w czasie trwania stosunku pracy popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na konkretnym stanowisku. Warto pamiętać, że przestępstwo powinno zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu - wyjątkiem jest sytuacja, kiedy popełnione przestępstwo jest oczywiste (na przykład pracownik został złapany na gorącym uczynku).
Po trzecie wreszcie, takie rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe w sytuacji, kiedy pracownik z własnej winy utracił kwalifikacje, które są mu potrzebne do wykonywania danej pracy (na przykład zawodowy kierowca stracił prawo jazdy w wyniku notorycznego łamania przepisów lub jazdy pod wpływem alkoholu czy środków odurzających).
Reklama
3
Jeżeli zachodzi któraś z powyższych przesłanek, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika. Wówczas nie jest konieczne zachowanie okresu wypowiedzenia. Jedyny termin, jaki ogranicza pracodawcę to jeden miesiąc od dnia, w którym dowiedział się o powstaniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli nie dokona rozwiązania umowy w ciągu tego miesiąca, nie będzie mógł już tego zrobić.
4
Zanim pracodawca rozwiąże umowę o pracę z winy pracownika, powinien zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje danego pracownika. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy oraz podać przyczynę jej rozwiązania.
5
Jeżeli zakładowa organizacja związkowa ma jakieś zastrzeżenia co do planowanego rozwiązania przez pracodawcę umowy, powinna w ciągu trzech dni przestawić pracodawcy swoją opinię na piśmie. Opinia zakładowej organizacji związkowej nie jest dla pracodawcy wiążąca.
6
Jeżeli zakładowa organizacja związkowa nie sprzeciwia się zwolnieniu lub pracodawca mimo sprzeciwów związkowców i tak ma zamiar rozwiązać umowę, powinien przedstawić swoją decyzję pracownikowi na piśmie. Od momentu doręczenia takiego pisma pracownikowi umowa zostaje rozwiązana niezależnie od wszelkich innych okoliczności.
7
Warto pamiętać, że umowa o pracę zostaje zawsze rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli pracownik czuje się skrzywdzony i uważa, że zwolnienie było niesłuszne, może skierować sprawę do sądu i domagać się odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, bądź pierwszy i podziel się swoimi uwagami!

Twój komentarz